آرشیو تگ: کاربرد اکسل در عمران

Excel-Sazeonline1

کاربرد اکسل درعمران- فصل دوم |کنترل ضوابط لرزه ای تیر های بتنی|

همانطور که در فصل اول قول داده بودیم اولین پروژه عملی و کاربردی نرم افزار اکسل درعمران را آماده و منتشتر کردیم. این آموزش به صورت ریز به ریز و گام به…

ارسال مطلبشما می توانید مطلبی را برای قرار گرفتن در سایت با نام خودتان ارسال بفرمایید: